Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 31/03/2020

Hysbysiad o ddyddiad  penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr  o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Cyngor Cymuned Llandysul
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

1.Dyddiad 10/06/2020

2.Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol.  Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:

Nia Davies Llys Helyg, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion
rhwng yr oriau o 17:00 i 20:00 p ddydd Llun i ddydd Gwener
yn dechrau ar 1st  Medi  2020   
ac yn diweddu ar yr 28ain o Fedi  2020   

3. O 29th  Medi  2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:

  • yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon.  Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton; a chael

  • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt.  Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.

  •  [Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT]

4. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.
 

 

News

Keep Wales Safe

Useful links

NHS 111 online symptom checker asset
Visit www.111.wales.nhs.uk and quickly check your symptoms for a variety of conditions and find out the best way to treat them...

COMMUNITY AWARD 2020

Do you know a person or group in the Parish of Llandysul who has served the community well or excelled in a particular field? Do you know an individual or group who has received recognition at County or National level, or have a long-standing commitment and service in a voluntary capacity? Why not nominate the individual or group for the Community Award 2020?

We are currently accepting applications...

Children's play area - reopens 20/07/2020

Llandysul Community Council has re-opened the play area in Llandysul Memorial Park.
Please see attached risk assessment...
All news