Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Ailagor Parc Coffa Llandysul

Parc Coffa Llandysul a Thir Dref Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
Ar ôl ystyried y mater yn ofalus a chael arweiniad, mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Parc Coffa Llandysul a'r llwybr troed o amgylch caeau chwarae Tir Dref yn ailagor o ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf 2020 neu'n gynharach na hynny os bydd modd gweithredu mesurau.  Nodwch nad yw hyn yn ymestyn i nac yn cynnwys y Lle Chwarae i Blant, y mae'n parhau i fod ar gau.
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i adolygu'r holl gyfyngiadau yn gyson, gan gynnwys y gofyniad i aros yn lleol, sef o fewn pellter o 6 milltir ar hyn o bryd.  O ystyried y ffaith bod y sefyllfa yn gwella, bydd Gweinidogion yn gwaredu'r cyfyngiad i aros yn lleol ar 6 Gorffennaf 2020, os bydd yr amodau yn caniatáu.

Felly, ar yr adeg hon, mae'n man amwynder ar gael os ydych yn byw yn ein hardal leol, yn unol â diffiniad y Llywodraeth.  Ni chaniateir teithio i barciau, traethau ac atyniadau y tu allan i'ch ardal leol.  Mae nifer o atyniadau a mannau prydferth (gan gynnwys meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus) yn parhau i fod ar gau.
Fel Gweithredwyr y cyfleusterau lleol hyn, rydym yn pwysleisio pwysigrwydd pawb yn dilyn canllawiau/cyfyngiadau sydd mewn grym ar hyn o bryd -
Y rheol ynghylch cadw pobl 2 fetr ar wahân pan fyddant yn mynd allan (a elwir yn gadw pellter cymdeithasol neu gorfforol)
·       Yn ogystal, ni ddylai pobl ymgynnull mewn mannau cyhoeddus ac eithrio gydag aelodau un aelwyd arall
Rheolau Lleol:  Hoffem atgoffa pawb hefyd o'r rheolau presennol sydd mewn grym, gan ofyn yn barchus i bobl gadw atynt yn llwyr –
1] Dylai cŵn fod ar dennyn bob amser a dylid eu cadw ar y llwybrau, gan lanhau unrhyw faw ci a'i waredu yn y biniau a ddarparir.
2] Mae'r meysydd chwaraeon mewn perchnogaeth breifat ac fe'u cyfyngir i weithgareddau Clwb cysylltiedig yn unig.
Caiff y sefyllfa ei monitro a'i hadolygu yn rheolaidd.  Os na chydymffurfir â'r rheolau/canllawiau, bydd yn rhaid i ni gau'r cyfleuster unwaith eto.
Diolch yn fawr i chi ymlaen llaw am ymweld â'r cyfleusterau hyn a'u parchu.
Arhoswch yn lleol ac Arhoswch yn ddiogel
Ymddiriedolwyr Parc Coffa Llandysul
Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
  

 

News

COMMUNITY AWARD 2020

Do you know a person or group in the Parish of Llandysul who has served the community well or exce

Children's play area - reopens 20/07/2020
Llandysul Community Council has re-opened the play area in Llandysul Memorial Park.
Please see atta
Re-opening Llandysul Memorial Park
Llandysul Memorial Park and Tirdref Land of Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
After careful co
Notice of Audit Financial Year End 31/03/20
Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) A
All news